Mobilmeny.

Skolinspektionen pekar på brister i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun får kritik av Skolinspektionen med anledning av att åtgärder för att tillgodose elevers rätt till utbildning inte varit tillräckliga. Med anledning av det har en ny rutin tagits fram för området. Den rutinen beskriver vad lärare, rektor och huvudman ska göra i ärenden, som rör elevers rätt till utbildning. Bristerna är huvudmannens ansvar att åtgärda och dialogen/åtgärderna tillsammans med rektorer är oerhört viktiga. Åtgärderna skall utgå från elevernas behov och syfta till deltagande i undervisningen och att undanröja eventuella hinder.

- Det är ofta komplex problematik och vi ser att vi brister i flera led, säger utbildningschef Annelie Fischer. Vårt arbete med att förebygga problematisk frånvaro måste fortsätta. Vi behöver också bli bättre på att möta och förstå olika funktionsnedsättningar för att kunna möta varje enskild elevs behov.