Mobilmeny.

Tyftet etapp 2

Markanvisning för sju småhustomter på Tyftet

Markanvisningstävling för sju fastigheter inom etapp 2, Tyftet, genomfördes under hösten/vintern 2020. Det har kommit in åtta förslag från byggherrar i den markanvisnignstävling som Bollebygds kommun annonserade ut.

Bollebygds kommuns samhällsbyggnadsnämnd beslutade den 15 februari 2021 att tilldela markanvisning till tävlingsförslag Kjellgren Kaminsky Architecture AB och Inviatech AB, som gemensamt utarbetat det vinnande tävlingsbidraget.

Vi gratulerar Kjellgren Kaminsky Architecture AB och Inviatech AB. Bollebygds kommun vill också passa på att tacka övriga tävlande för visat engagemang och inkomna bidrag och hoppas få tillfälle att ta del av era förslag i framtida markanvisningar i kommunen.

Beslutet fick laga kraft den 13 mars. Inlämnade bidrag är offentlig handling och kan beställas från kommunen.


Bilden visar karta över området.

Tyftet är ett populärt bostadsområde beläget i norra delen av Bollebygds tätort. Området är naturskönt med utsikt över böljande grönt landskap med närhet till skola och förskola.

Markanvisningsområdet är indelat i sju tomter dessa är: Erikstorp 1:231, Erikstorp 1:232, Erikstorp 1:233, Erikstorp 1:237, Erikstorp 1:238. Erikstorp 1:239 samt Erikstorp 1:243. Markpris för samtliga tomter är 4 550 000 kr och priset är fast.


Inkomna förslag har utvärderats utifrån grundkriterierna:


  • Gestaltning, utformning - Inlämnat förslag ska samspela med övrig bebyggelse och omgivning.
  • Ekonomisk hållbarhet - Exploatören ska kunna visa att man ensamt eller genom moderbolag har ekonomisk stabilitet och hållbarhet att genomföra projektet.
  • Miljömässig hållbarhet - Val av material och funktioner ska bidra till ett miljömässigt hållbart projekt.
  • Social hållbarhet- Bebyggelsen ska skapa delaktighet och trygghet och inte vara störande för omgivningen.
  • Tidplan - Byggnation ska ske utan dröjsmål. Bygglov ska vara beviljat inom 1 år samt byggnation färdigställas inom 2 år från det att bygglov erhållits och vunnit laga kraft.