Fjällastorpskolan - integrerad skola och förskola

Fjällastorp, ett samverkanshus mellan skola, förskola, kultur och fritid. En byggnad med plats för många och med nya möjligheter för hela Bollebygd.


Skolan ska ligga på ängarna ovanför Kullavägen och söder om Hindåsvägen, lite ovanför Bollebygds kyrka.


Ungefärlig tidplan

  • Lokalprogram och detaljplan 2017-2018
  • Programillustration och kostnadskalkyl höst 2018
  • Förfrågningsunderlag, anbud och upphandling 2018-2019
  • Detaljplan för samråd höst 2018
  • Projektering 2019
  • Produktion 2020 - 2022

Byggnaden som består av två plan och placeras i anslutning till ett
framtida bostadsområde där ett tänkt gång- och cykelstråk landar i
skolans generösa entrétorg.
En huvudentré med tillhörande luftig entréhall leder till alla funktioner
som skolbyggnaden innehaver: skola, förskola, administration, matsal,
bibliotek, aula och idrottshall. Ytterligare sekundära entréer samt egen
ingång till förskola ger möjlighet för ett uppdelat flöde.
Zonering inom byggnaden medger ett smart och yteffektivt utnyttjande av
gemensamma funktioner såsom matsalen som länkar samman förskolan
och skolan. En tillgänlig placering av aula och idrott gör det även möjligt
att nyttja dessa efter skolans stängningstid och kan användas av många
aktörer på kvällar och helger. Såsom träning för föreningar, matcher/
cuper och parasport. Det är även möjligt att utställningar och mässor
äger rum här och i detta sammanhang står även aulan med 300 platser
till förfogande för seminarier och föreläsningar. Aulan är även tänkt som
teater, konsertsal och bio samt samlingssal för olika andamål men även
för skolverksamhetens nationella prov och personalmöten. Ett brett
användningsområde för idrottshall och aulan gör att många fler än bara
skolan identifiera sig med anläggningen som för övrigt kompletteras av
foajé och café.

Skiss över skolbyggnaden sedd uppifrån med skolgård och förskolegård och cykelväg. Arkitektbyrå är Liljewall arkitekter.

Skola med kunskap i centrum

Den nya 7-9 skolan ska rymma 600 elever och våra ledord är kunskap,
respekt, öppenhet, samarbete, flexibilitet och mångfald där kunskap
ska stå i centrum där vi möter varje elev där hen befinner sig. Det finns
ämnessalar och en miljö som bidrar till lusten att lära. Miljön ska vara
inspirerande och vi ska ha möjlighet att bedriva en kreativ undervisning.
Laborationssalar och praktisk - estetiska salar möjliggör att synliggöra
kunskapen även praktiskt, detta bidrar till varierad och flexibel
undervisning.
Framtidens skola ställer krav på alternativa lärmiljöer och möjlighet till
variation av möblering samt variation av teknisk utrustning, för att också
möjliggöra variation i undervisningen.
Den öppna skolan med ett öppet personalrum och bibliotek i hjärtat av
huset bidrar också till att vuxna rör sig i skolan så att det blir tryggt, att vi
ser alla. Personalrum och bibliotek ska finnas i hjärtat av skolan.

Lust att lära dygnet runt i förskolan

Fjällastorps förskola inrymmer 8 avdelningar, fördelat på två plan, samt
den pedagogiska omsorgen (omsorg på kvällar, nätter och helger). Genom
att den pedagogiska omsorgen förläggs på en större förskola bör behovet
av omsorg samt att barnen enbart behöver vara på en förskola kunna
mötas betydligt bättre än idag.
Fjällastorps förskola ska ha lokaler som är anpassade för den verksamhet
som ska bedrivas där, det gäller så väl inomhusmiljön som utemiljön.
Det är viktigt att det finns ytor som både bidrar till möten i större grupp,
mindre grupp och även ytor/platser där barnen kan få vara i fred. Miljön
ska stimulera till kreativitet, både vad gäller lek och lust att lära.
I nedre plan vistas de yngre barnen. Ytorna är anpassade efter deras
behov, med större yta på varje avdelning fördelat på tre rum och en ateljé
som förbinder två avdelningar. Alla avdelningar nås från tamburen. I nedre
plan ligger matsalen, den är delad i två en större matsal och en mindre
matsal för att kunna tillgodose alla barns behov, det ska finnas möjlighet
att dela av den stora matsalen med skärmväggar. Tanken är att möjlighet
ska finnas att använda matsalen som konferensrum för personalmöten,
föräldramöten osv. I nedre plan finns plats för pedagogisk omsorg, det är
egen ingång som har egen larm zon.
I övre plan vistas de äldre barnen. Ytorna är anpassade efter deras behov,
där man skapat större ytor att mötas i och större yta på avdelningarna för
att kunna dela gruppen i mindre grupper. Till den övre delen finns två egna
tamburer och alla avdelningar nås från tamburen. Här finns personalens
arbetsrum och personalrum, avskilt från barnens ytor men ändå nära.
Fjällastorps förskola är en förskola för framtidens barn, med känslan av
småskalighet genom två plan och med flexibla ytor som bidrar till möten i
både större grupp och mindre grupp.
När man kommer till förskolan ska man känna sig välkommen, en känsla
av att vilja var där ska förmedlas.

Utomhusmiljön

Präglas av ett mjukt formspråk som bjuder in det
omkringliggande öppna landskapet. Nivåskillnaderna nyttjas exempelvis
för att skapa en ute-aula i söderläge och sittgradänger vid fotbollsplanen.
Förskolegården som ligger mot söder och är separerad med staket från
skolgården. Den erbjuder varierade lekformer för barnen. Förutom lekytor
finns här slingrande stigar, varierande topografi
och solskydd under pergolor och träddungar.
Ett välkomnande generöst entrétorg annonserar sig mot Hindåsvägen och
mot det gång- och cykelstråk från öster som landar här.
Väl separerat från entrétorget ligger busstorget och vidare bort parkeringar
för förskolan ovh skolan med trafiksäker slinga för hämta lämna.

Miljöfokus i gestaltningen

Gestaltningen har rötterna i Bollebygds byggtraditioner och inspirerad av
dess gröna böljande landskap. Materialvalen kommer noggrant väljas
utifrån ett livscykelperspektiv tillsammanss med låga underhållskostnader.
Husets taklanskap täcks till stora delar av sedum och smälter på så sätt
in landskapet och bidrar även till återförandet av dagvatten till ån. På
taket som vätter mot söder, planeras ett solcelltak med
möjlighet att täcka 50% av byggnadens energibehov samt är av pedagogiskt
värde.

Projektet har formats i nära samarbete med verksamheten
under hösten 17 och våren 2018.