Bilar med släp som lastar av avfall på Råssa återvinningcentral.

02 oktober 2019

Återvinningscentralen och vattenkvaliteten får toppbetyg av invånarna

Kommuninvånarna är mycket nöjda med kvaliteten på kranvattnet samt insamlingen av avfall vid sitt hem och på Råssa återvinningscentral. Det visar enkätundersökningen ”Kritik på teknik”, som genomförs vart tredje år av Sveriges kommuner och landsting på uppdrag av de kommuner som väljer att delta.

I vår kommun har enkätundersökningen skickats ut till 500 hushåll. Den innehåller frågor bland annat kring skötsel av gator, parker, vatten, avloppshantering samt hur man upplever information och kontakten med kommunen.

Visar invånarnas önskemål och prioriteringar

Syftet är att kommunen ska få en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Resultatet kommer nu att användas som stöd kommunens planeringsarbete.

Så här blev resultatet i vår kommun

Här har vi sammanställt resultatet inom olika områden.

Parker och lekplatser

Fler än sex av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts. Av de som använder de kommunala lekparkerna och lekplatserna är ungefär hälften positivt inställda till skötseln av dessa och de lekredskap som erbjuds. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 27 över flest positivt inställda kommuninvånare med avseende på parker och lekplatser.

Vatten och avlopp

Fler än nio av tio kommuninvånare har en positiv inställning till kvaliteten på kranvattnet. Sju av tio har angett att de under de senaste tolv månaderna inte har haft några störningar på sin vattenförsörjning. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 5 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kranvattnets kvalitet.

Avfall och avfallshantering

Nära åtta av tio kommuninvånare anser att de är tillräckligt informerade om hur avfall ska sorteras. Kommuninvånarna är överlag positivt inställda till samtliga typer av avfallshantering som denna mätning berör. Merparten är positivt inställda till både insamlingen vid hushållen samt hur inlämningen av avfall på kommunens återvinningscentral fungerar. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 7 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kommunens återvinningscentral.

Kommuninformation och kommunkontakter

Drygt var tredje kommuninvånare har angett att de varit i kontakt med kommunen de senaste 12 månaderna. Sex av tio av dessa är positivt inställda till sin kommunkontakt. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 9 över flest positivt inställda kommuninvånare när det gäller kontakter med kommunen.

Gator och vägar

Merparten av kommuninvånarna är positivt inställda till hur rent och snyggt det är på torg och gator. Tre av tio kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar och ungefär fyra av tio är positivt inställda till standarden på gång och cykelvägar. Av 102 kommuner så hamnar Bollebygd på plats 26 över flest positivt inställda kommuninvånare med avseende på kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning.

Kort fakta kring undersökningen

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den tekniska förvaltningen fungerar. Undersökningen omfattade 102 av Sveriges 290 kommuner.

Enkäten skickades ut till totalt 500 hushåll i Bollebygds kommun, varav 283 svarade. Det ger en svarsfrekvens på 56,6 procent. Över 45 procents svarsfrekvens räknas som mycket bra och visar att undersökningen är relevant för kommuninvånarna och att frågeformuläret är väl utformat för en bred målgrupp.