Mobilmeny.
Bäck som rinner genom skog.

Beviljade medel för lokal naturvårdssatsning

Bollebygds kommun har beviljats statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Förstudie våtmarker inom Rolfsåns avrinningsområde.

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna och spelar en nyckelroll i ekosystemet. I Sverige behöver stora ytor våtmark återskapas för att klara flera miljö- och klimatutmaningar. Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, främst begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv.

Inom projektet kommer dels förarbete och kartstudier inom Rolfsåns avrinningsområde att genomföras, dels fältstudier inom delområdet Söråns avrinningsområde, vilket innefattar ca 400 inventeringspunkter. Projektet kommer genomföras under 2024 och ansökan för fortsatt projekt planeras att skickas in till Länsstyrelsen under hösten.

Mer information

Våtmark (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Bollebygds kommun: Ilse Postma, ilse.postma@bollebygd.se, 0734-64 71 11