Grävmaskin som gräver i marken för att lägga i fiberkabel.

14 december 2018

Kommunen kommer att uppfylla fibermålet till 2020

Bollebygds kommun kommer kunna uppfylla målet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband år 2020. Det står nu klart sedan Länsstyrelsen beviljat Telia stöd för att bygga ut och installera fiber utanför tätorterna.

Telias nätbolag Skanova har ansökt och fått 25 miljoner i bidrag från de drygt 4 miljarder som regeringen satsat för en snabb utbyggnad av bredband på landsbygden. Länsstyrelsen har gjort en prioritering av de ansökningar som kommit in enligt ett poängsystem. För att få ett högt poängtal och därigenom öka möjligheten till stöd har kommunen och Telia haft möten med boende. Mötena har gjort att fler blivit intresserade av att teckna avtal, vilket lett till ett högre poängtal i ansökan och därmed mer bidrag. Länsstyrelsen har nu gett stöd för fibrering i samtliga tre landsbygdsområden i Bollebygds kommun.

- Det viktiga är att vi inte släpper greppet nu utan att vi vågar vara offensiva för att nå ända fram. Den ökade digitaliseringen av samhället, med fler och fler digitala tjänster, innebär att denna infrastrukturfråga blir allt viktigare, säger Ann-Charlotte Lind, samhällsbyggnadschef.

Fiberutbyggnaden står högt på agendan

Sedan 2015 har kommunen haft frågan om fiberutbyggnad högt på agendan och lagt in en högre växel för att få fart på utbyggnaden. Möjligheten för invånare och företagare att ha tillgång till ett snabbt, stabilt och robust bredband har varit en strategiskt viktig fråga för kommunen.

Kommunfullmäktige godkände 2015 en bredbandsstrategi för att tydliggöra bredbandsmålet. Samhällsbyggnadsnämnden har sedan dess haft uppdraget att verka för att målet ska nås.

Tillgången till fiber ökar i hela kommunen

Samma år tecknade kommunen ett samverkansavtal med Telia för att bygga ut ett öppet fibernät i hela kommunen. Då, när satsningen startade, hade kommunen en tillgång på 13 procent. Sedan dess har tillgången ökat och i oktober 2017 låg den på 56 procent enligt Post och telestyrelsens bredbandskarta. Sett till enbart tätorterna är tillgången betydligt högre och ligger på 93 procent enligt de senaste siffrorna från oktober 2017 från Post- och telestyrelsen.

- Politikerna har varit tydliga och haft förståelse för vikten av fiber och samarbetsavtalet med Telia lade grunden för det fortsatta operativa arbetet, som drivits av vår bredbandssamordnare tillsammans med vår förvaltning. Genom fiberutbyggnaden på landsbygden stärks förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i hela vår kommun, säger Ann-Charlotte Lind.

Under 2016 skärpte regeringen bredbandsmålen, vilket innebär en utmaning för kommuner i hela Sverige. De långsiktiga mål som regeringen satt upp för fortsatt utveckling är att hela landet bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela landet bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

Preliminära tidplaner för utbyggnad i de tre landsbygdsområdena

Här följer en kort nulägesbeskrivning per landsbygdsområde. Tidplanerna är preliminära:

Område väst

I området ingår 320 fastigheter i Öregärde, Hestra, Petared ner till gamla R40 och Kulla. Byggnation pågår. Ungefär 30 procent av hushållen beräknas ha fiber installerat innan årsskiftet 2018/2019. Resterande hushåll beräknas vara färdiga under 2019.

Område nordöst

I området ingår 691 fastigheter från Olsfors via Gesebol till Töllsjövägen, Geskeby, Slätthult syd, Slätthult norr, Stenkulla, Henå, Morjhult, Sjögared, Holmen, Fagerhult, Spjuthult, Hampedal, Storskogen och Gantarås. Arbete med projektering och markavtal pågår. Prognosen är att maskiner är igång under våren 2019.

Område syd

I området ingår 316 fastigheter söder om gamla riksväg 40 samt Olofstorp, Lövedal, Maden och Varpås. Förhandling pågår med entreprenör. Prognosen är att förhandlingen ska vara klar under 2018 och att Telia startar projektering och markavtalsdelarna under våren 2019. Därefter kan byggnation starta hösten 2019.