Mobilmeny.

Om detaljplaner

Kommunen planerar för användning av mark genom detaljplaner. Genom planläggning garanteras olika intressenter och allmänheten insyn och inflytande. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen i planprocessen.

Detaljplaner

En detaljplan talar om hur och till vad man får använda mark- och vattenområden samt hur miljön avser att bevaras eller förändras. Alla betydande exploateringar måste föregås av detaljplaneläggning, men det kan även gälla enstaka fastigheter eller ändring av en specifik byggnads användning. I en detaljplan prövas ett områdes eller projekts lämplighet och om det kan tillåtas med hänsyn till exempelvis grannars och allmänhetens intressen. Detaljplanen ger markägaren rätt att bygga det planen visar under en viss tid - den så kallade genomförandetiden.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utanför detaljplan för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen. Riksintresse kan vara ett område, en plats eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras där det inte finns detaljplan men där det ändå finns ett behov av att reglera mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsens egenskaper. Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande.

Planutredningar

För att man ska kunna ta ställning till olika frågor eller projekt görs ofta inledande planutredningar. Det kan gälla frågor som handel, nya exploaterings- eller bebyggelseområden, lämpliga platser för vindkraft eller trafik. Dessa kan sen ligga till grund för vidare planarbete.