Ändring av detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl., Öster om Skräddargårdshöjd

Detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl, Öster om Skräddargårdshöjd, antogs under 2012. Under 2016 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag för ändring av detaljplanen.

Syftet med planändringen är att göra bebyggda delar i området planenliga och säkerställa genomförande och tillgänglighet för ännu ej bebyggda delar av planområdet.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande.

Förslaget på detaljplaneändring har varit utställt för granskning under våren 2020 och står nu inför antagande.