Änghem

Planområdet är beläget söder om Krokdalsvägen i centrala Bollebygds tätort. Planområdet avgränsas i öster av nuvarande kvarteret Lyckebo, i söder och väster av befintlig bostadsbebyggelse.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta befintligt bostadsområde med ca 15 lägenheter i ett nytt flerbostadshus i två våningar och en indragen takvåning. Parkering föreslås ske i garage under byggnaden.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Förslaget strider ej mot översiktsplanen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september att anta detaljplanen för Änghem. Beslutet är överklagat.

Detaljplanens skede i processen - antagande

Detaljplanens skede i processen