Mobilmeny.
Låddekärrsbu

Bollebygd, Låddekärrsbu

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för Låddekärrsbu 1:11 m.fl. Nordost om Grönkullenmotet. Detaljplanen tas fram genom exploatörssamverkan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning för industriverksamheter och småföretagande. Den planerade användningen går i linje med kommunens översiktsplan och området ligger strategiskt intill Grönkullenmotet och riksväg 40.

Bearbetning inför granskning pågår

Detaljplanen har varit utsänd för samråd. Nu sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Planhandlingarna tillhörande utredningar ska
bearbetas utifrån inkomna synpunkter innan de kan skickas ut på granskning.

Om du har frågor, kontakta Plan- och exploateringschef Anna Lund,
0734-64 71 01, anna.lund@bollebygd.se.

Ta del av samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter".
Samrådstiden pågick mellan 19 december 2023 - 26 januari 2024