Mobilmeny.

Erikstorp 1:4 Sockelvägen 

Förslag till detaljplan för del av Erikstorp 1:4 Sockelvägen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 19 februari 2018. Planområdet ligger i korsningen Erikstorpsvägen-Sockelvägen inom bostadsområdet Erikstorp. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder.

Kommunstyrelsen gav den 4 april 2016 § 34 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Erikstorp 1:4 för att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder. Dessa bostäder ska vara anpassade för personer med fysisk eller psysik funktionsnedsättning. För att detaljplanen ska vara flexibel och i framtiden kunna användas till andra ändamål tillåts skola, kontor och vård.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Förslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 Sockelvägen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 19 februari 2018. Justerat protokoll finns på kommunens anslagstavla.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av Erikstorp 1:4 , Sockelvägen har överklagats. Överklagandena har översänts för prövning till Mark- och miljödomstolen.