Mobilmeny.

Getabrohult

Planområdet ligger vid Grönkullenmotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planområdet omfattar förutom Getabrohult 1:17 även del av Getabrohult 1:2, för att kommunen ska ha en planberedskap för verksamhetsetableringar.

Planförslaget för Getabrohult var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015. Efter samrådsskedet har detaljplanen delats upp i tre självständiga detaljplaneprocesser;

  • Del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt (område 1 i bilden ovan),
  • Del av Getabrohult 1:17 m.fl., Hallaslätt del 2 (område 2 i bilden ovan),
  • Del av Getabrohult 1:2, Getabrohult (återstående del av planområdet).

Detta händer nu:

Detaljplan för Hallaslätt (område 1) fick laga kraft 2019. Detaljplan för Hallaslätt del 2 (område 2) fick laga kraft 2020. För resterande del av planområdet finns i nuläget ingen tidsplan.