Mobilmeny.

Prästgårdsgärdet

Kommunfullmäktige i Bollebygd godkände den 26 april 2018 detaljplaneprogram för Kullaområdet. Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 mfl; Prästgårdsgärdet, inom programområdet.

Planområdet ligger i utkanten av Bollebygd, nordväst om den västra infarten till tätorten. Området avgränsas i norr av Hindåsvägen och i söder av Rävlandavägen. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att bebygga området med bostäder och skola, samt att värna de utpekade värden som Nolåns dalgång rymmer.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2018 godkänt planförslag för Prästgårdsgärdet för samråd. Samrådstiden pågick från den 3 till 31 oktober 2018.

Du kan ta del av samrådshandlingarna under "Dokument och blanketter".

Samrådstiden är nu över och arbetet inför granskning pågår.

Detaljplanens skede i processen  - inför granskning

Detaljplanens skede i processen