Så läser du en detaljplan

Innehållet i en detaljplan

Plankartan redovisar bestämmelser om vad som får byggas tillexempel bostäder, handel, kontor och parker. Det kan också finnas bestämmelser för hur byggnaderna exempelvis får placeras eller utformas. Det är plankartan som är juridiskt bindande och avgörande vid prövning av bygglov. För att underlätta förståelsen av planförslaget görs en plan- och genomförandebeskrivning. Den är inte ett juridiskt bindande dokument utan avsikten är att beskrivningen ska vara vägledande vid tolkningen av planen. Därtill måste oftast flera undersökningar göras t.ex. kan det handla om att utreda frågor kring trafik, buller, markens stabilitet eller kultur- och naturvärden. En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan.

Markens användning

I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detta illustreras på plankartan nedan som områden med olika färg. Vid reglering av användningen av ett område används VERSALER. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en stor bokstav. På plankartan nedan framgår allmän platsmark (GATA) i grått samt (NATUR och PARK) i grönt, kvartersmark (B) i gult för bostäder.

Egenskapsbestämmelser

Inom användningsområdena kan man reglera olika egenskaper. Egenskaper markeras med små bokstäver eller symboler. Av plankartan ovan finns egenskapsstämmelser om högsta exploateringsgrad i procent per fastighetsarea (e00), endast friliggande villor/parhus är tillåtna (fril).

I planen regleras även högsta tillåtna nockhöjd i meter, begränsning av markens bebyggande tillexempel prickmark där marken inte får förses med byggnad och kryssmark där endast komplementbyggnader får byggas (tillexempel avfallshus/garage) Störningsskydd (åtgärder för tillexempel buller) och så vidare.

Egenskapssymboler för högsta tillåtna nockhöjd, Se Illustration: Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt exempel på prickmark. Se Illustration Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra exempel på egenskaper är:

  • Utformning av allmänna platser (tillexempel markbeläggning, damm, lekplats)
  • Utnyttjandegrad (hur mycket/ hur stor andel av en fastighet du får bygga)
  • Markens anordnande på kvartersmark (tillexempel om parkering ska finnas, utfart ej får förekomma)
  • Placering/utformning/utförande (tillexempel var man ska placera en byggnad, höjd på ett hus, fasad eller takmaterial, varsamhet eller skydd för befintliga hus)