Så upprättas en detaljplan

Hur detaljplanearbetet ska bedrivas regleras i plan- och bygglagen (PBL). Enligt PBL ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning prövas genom detaljplan. Planprocessen ska förbättra beslutsunderlaget och ge alla berörda information och möjlighet att påverka.

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper. Överklagas antagandebeslutet tar det ytterligare tid innan planen vinner laga kraft och blir juridiskt bindande.

Ansökan om planbesked

Alla planärenden startar med en ansökan om detaljplaneläggning. Kommunen har planmonopol vilket betyder att det bara är kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men ett planarbete kan påbörjas genom ett initiativ från kommunen, från en fastighetsägare eller från allmänheten. Ansökan görs genom ett formulär under våra sidor om att söka planbesked. Efter att ansökan inkommit till kommunen behandlas ärendet politiskt och planbeskedet ska lämnas inom fyra månader.

Planuppdrag

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda ett planarbete eller inte. Om kommunen avser att inleda planarbetet ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då arbetet enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om planbeskedet är negativt och kommunen inte avser inleda planarbete ska skälen till detta tydligt framgå av planbeskedet. Ett positivt planbesked innebär inte att planarbetet per automatik kan genomföras, men frågan prövas genom planarbete. Innan planarbetet påbörjas tecknas ett planavtal mellan kommunen och den sökande i vilket kostnaderna för planarbetet regleras.

Processpil över planprocessens skeden

Så går planprocessen till

För detaljplaner finns två olika planprocesser, ett standard-förfarande och ett utökat förfarande, standard är det vanligaste. Standard-planförfarande innehåller ett förenklat granskningsskede och kan användas om planen är förenlig med kommunens översiktsplan, har begränsad betydelse, inte har betydande intresse för allmänheten och inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen omfattar följande skeden enligt planpilen till höger.

Via länkarna Varför detaljplan och Planprocessen steg för steg beskrivs planprocessens förfaranden. Där kan också läsa mer om detaljplaner, dess innehåll, hur de upprättas samt i vilka skeden du kan vara med och påverka.

För mer detaljerad information eller beskrivning av övriga förfarande läs mer på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats