Mobilmeny.

Söka planbesked

Vid planering av åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas har du möjlighet att begära planbesked av kommunen. Ansökan behandlas av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen tar beslut om planansökan ska beviljas eller avslås.

Hur går ansökan till?

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta eller situationsplan som visar planområdet och dess omfattning

För att ansöka om planbesked fyller du i vårt ansökningsformulär som du även hittar i sidnavigeringen och under "relaterad information". Kom ihåg att skicka in en situationsplan eller karta över området i samband med att du skickar in formuläret.

Vad händer sen?

Vi granskar din ansökan och meddelar dig om du behöver komplettera den med ytterligare material så snart vi kan. Du har rätt att inom 4 månader få beslut om din ansökan. Det är Kommunstyrelsen som beslutar om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte.

Beslutet om planbesked kan vara positivt eller negativt. Vid positivt beslut anges i beslutet när ett planarbete bedöms kunna vara klart. Där kan även finnas vissa riktlinjer för det fortsatta planarbetet. Om beslutet är negativt anges varför ett planarbete inte inleds. Beslut om planbesked kan inte överklagas.

Kostnad för ansökan

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av planbesked. Det finns tre avgiftsnivåer. Läs mer i kommunens plan- och bygglovstaxa.

Vad innebär planbeskedet?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete enligt den tidplan som anges. Ett planarbete tar cirka 1,5-2 år från start till antagen detaljplan. Ett planbesked är inte en garanti för att ett planförslag kommer att antas. Det är heller inte säkert att kommunen väljer att utforma detaljplanen i linje med ansökan, detta eftersom planen måste stämma överens med lagstiftning och statliga intressen.

Innan planarbetet påbörjas kommer ett plankostandsavtal skrivas med dig som exploatör som reglerar vem som betalar för framtagandet av detaljplanen.