Mobilmeny.

Ansökningsformulär för planbesked

Ansök om planbesked genom att fylla i och skicka in formuläret nedan. Planbesked debiteras enligt gällande plan- och bygglovstaxa, som du hittar genom länken under "relaterad information".

Behandling av personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende och för att kunna kontakta dig om vi behöver komplettera informationen. För att hantera dina personuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du kryssar för längst ner i formuläret. Vi sparar uppgifterna så länge de behövs för att hantera ärendet. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under "Om webbplatsen" Länk till annan webbplats..


Ange den eller de fastighetsbeteckningar som ansökan avser

Ange adress till fastigheten
Bebyggelse * (obligatorisk)
Ange vilken bebyggelsetyp ansökan avser
BebyggelseGodkännande av avgift * (obligatorisk)
När vi handlagt din ansökan om planbesked kommer ärendet debiteras i enlighet med vår plan- och bygglovstaxa. Det finns tre avgiftsnivåer för planbesked. Du kan ta del av taxan i sin helhet genom att följa länken under "relaterad information". Genom att skicka in ansökan förbinder du dig att erlägga avgift enligt taxan.
Godkännande av avgift

Bilagor till ansökan

Till din ansökan behöver du även skicka med en situationsplan eller karta över området. Skicka denna, och eventuella andra bilagor till samhallsbygg@bollebygd.se

Ange fastighetsbeteckning och "ansökan om planbesked" i rubriken när du skickar in bilagor.

Information om planbesked

Bestämmelserna om planbesked finns i Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur handläggningen går till.

PBL 5 kap.

2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. Lag (2011:335) .

3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något annat.

5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. Lag (2011:335) .

PBL 13 kap.

2 §
  Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser [...]
   2. planbesked enligt 5 kap. 2 §.