Mobilmeny.

Samråd

Lämna dina synpunkter på kommunens samrådsförslag på översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen. I översiktsplanen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med utvecklingen.

Vad är ett samrådsförslag och samråd?

När en översiktsplan förnyas eller ersätts börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Det innebär att kommunen samråder planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. I förslaget finns även en sammanställning av den tidiga medborgardialog som ägde rum.

Lämna synpunkter

Kommunen samråder förslag på ny gällande översiktsplan fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2021-01-31.

Förslaget är digitalt och finns på kommunens hemsida: www.bollebygd.se Länk till annan webbplats.. Lämna dina synpunkter direkt på sidan under fliken ”Lämna synpunkter här”. Förslaget visas bäst på stora skärmar.

Det går även att ta del av förslaget på Bollebygds bibliotek, Odens väg 16.

Vad som händer efter samrådet

Efter genomfört samråd upprättas en samrådsredogörelse vilken redovisar inkomna synpunkter samt hur kommunen ställer sig till dessa. Inkomna synpunkter ingår i omarbetningen av förslaget som i nästa skede granskas innan antagande. Kommunen räknar med att anta planen i slutet av 2021.

Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, samrådsprocessen, hur man lämnar in synpunkter, m.m., kontaktas oversiktsplan@bollebygd.se.