Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Översiktsplan

Översiktsplanen är det främsta verktyget för kommunal planering.

Varje kommun har en skyldighet att ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan (ÖP) som i stora drag anger den framtida mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om ÖP är aktuell. Det är alltid kommunfullmäktige som antar en översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den ger vägledning om beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Här kan du ta del av gällande översiktsplan, ÖP02. , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen

I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. Dessa behandlar ett särskilt tema, till exempel vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, till exempel en tätort. Tillvägagångssättet för att ta fram tillägg och fördjupningar är det samma som för en kommuntäckande översiktsplan.