Mobilmeny.

Så upprättas en översiktsplan

Det formella arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk och lång process som sker i flera steg. Planprocessen präglas av att kommunen arbetar fram planförslag som samråds med medborgarna i ett antal steg.

I arbetet med översiktsplanen är dialogen med kommunens invånare en förutsättning. Översiktsplaneprocessen har två formella dialogtillfällen där du som berörd eller allmänt intresserad ges möjligheten att lämna in synpunkter på förslaget. De kallas samråd och utställning och pågår under minst två månader. Det tredje tillfället är den tidiga dialogen som är mer informell.

test

I de här skedena kan du vara med och tycka till och lämna synpunkter på planförslaget.

Tidig dialog

Ett första steg i översiktsplaneprocessen är även den tidiga dialogen för att kunna fånga in allmänhetens synpunkter och kunskaper om olika områden i ett tidigt skede av processen. Där har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om kommunen.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan har tagits fram ges det tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen samråder med länsstyrelsen, regionplaneorgan, andra berörda kommuner med flera. Även allmänheten och intresseorganisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Alla synpunkter sammanställs tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse.

Utställning och granskning

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet bearbetas sedan förslaget. Därefter ställs planförslaget ut och det blir återigen möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Planen ställs ut under minst två månader. Under utställningstiden ska länsstyrelsen lämna in ett granskningsyttrande där det framgår om staten har någon erinran mot förslaget till översiktsplan.

Synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett utställningsutlåtande.

Antagande

De synpunkter som har inkommit under utställningen arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Tre veckor efter att planen har antagits av kommunfullmäktige vinner beslutet laga kraft, under förutsättning att ingen överklagan har kommit in.

Genomföra Översiktsplanen

Hur översiktsplanen genomförs och används i en kommun ser olika ut. I översiktsplanen anger kommunen viljeinriktningen för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det innebär att en rad åtgärder behöver genomföras för att nå dit. I sin verksamhetsplanering avsätter kommunen medel och resurser för i vilken ordning åtgärderna ska genomföras. Det kan handla om att fortsätta översiktsplanera genom att ta fram en ändring av planen eller ett nytt planeringsunderlag, till exempel grönstrukturplan och trafikanalys. Detaljplanering, framtagande av områdesbestämmelser eller förvärva mark är andra exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet av översiktsplanen.

Uppföljning

Genom att följa upp översiktsplanen kan kommunen klargöra om översiktsplanen fungerar som vägledande dokument. Med uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och anspråk. Genom uppföljning kan kommunen kommunicera och hålla dialogen kring översiktsplanen levande.