Mobilmeny.

Planprogram

Innan kommunen påbörjar detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Det finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. 

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet skickas på samråd till kommunens huvudområden, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Efter samrådet är det vanligt att planenheten efter hand gör en eller flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täckte. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

För närvarande arbetar Bollebygds kommun inte med några nya planprogram.