Mobilmeny.

Planprogram Fjällastorp-Dammkullen

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram ett planprogram som underlag för eventuellt framtida detaljplaneområden inom området Fjällastorp-Dammkullen. 

Programområdet ligger i randzonen till Bollebygds tätort, cirka 1 kilometer väster om tätorten. Planområdets avgränsning är preliminär och kan komma att ändras under planarbetet gång men ett större utredningsområde omfattas av programarbetet.

Området är inte planlagt och delar av området utgör sammanhållen bebyggelse. De senaste åren har det rått ett högt bebyggelsetryck i området. Flera ansökningar om planbesked och förfrågningar om markköp har inkommit i området, även ansökan om planbesked. Ytterligare avstyckningar och utbyggnader i området kan hindra och försvåra framtida utveckling och en rationell planläggning och utbyggnad i området. Samhällsbyggnadsnämnden har därför fått i uppdrag ta fram ett planprogram som underlag för framtida detaljplanearbete inom Fjällastorp-Dammkullen.

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över området; beskriva förutsättningarna, ange riktlinjer samt att fungera som underlag för eventuellt framtida detaljplaner i området. Programmet ska fokusera på vilken markanvändning som kan tänkas planeras inom området, med fokus på bebyggelse, gång- och cykelvägar, gatunät, VA, och om det finns områden som ej bör bebyggas.