Mobilmeny.

Planprogram Kulla

Kommunfullmäktige godkände den 26 april 2018 detaljplaneprogram för Kullaområdet med tillhörande lokaliseringsutredning och samrådsredogörelse. Programområdet är beläget väster om Bollebygds tätort, strax norr om riksväg 40.

 Syftet med programmet är att möjliggöra bostäder, skola, förskola, idrottshall samt eventuellt handel och verksamheter. Byggnationen ska ske med anpassning till landskapsbilden och områdets befintliga värden och karaktär. Programmet kommer att ligga till grund för flera kommande detaljplaner. Förslaget strider mot gällande översiktsplan.

Du kan ta del av planhandlingarna under dokument och blanketter.