10 mars 2020

Justerat protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2020-02-28

ANSLAG/BEVIS

Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunalförbundets digitala anslagstavla www.borasregionen.se

Sammanträdesdatum: 2020-02-28
Justeringsdatum: 2020-03-09
Anslaget publicerades: 2020-03-10
Anslaget avpubliceras: 2020-03-31

Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se
Originalprotokollet förvaras på förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås