Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2022-06-03

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
förbundets digitala anslagstavla 2022-06-03. Anslaget tas ner 2022-06-24. Protokollet förvaras på förbundet.