Mobilmeny.


Justerat protokoll för Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 2022-09-16

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
förbundets digitala anslagstavla 2022-09-22 . Anslaget tas ner 2022-10-13. Protokollet förvaras på förbundet.