26 februari 2020

Justerat protokoll från jävsnämndens sammanträde 2020-02-25

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2020-02-26. Anslaget tas ner 2020-03-19. Krotokollet förvaras i kommunhuset. Du kan ta del av protokollet på kommunens sammanträdesportallänk till annan webbplats.