18 mars 2020

Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-16

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2020-03-17. Anslaget tas ner 2020-
04-08. Protokollet förvaras i kommunhuset.