Mobilmeny.


Justerat protokoll från utbildningsnämndens utskotts sammanträde 2022-09-21

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
kommunens digitala anslagstavla 2022-09-22. Anslaget tas ner 2022-
10-14. Protokollet förvaras hos Utbildningsförvaltningen. Protokollet omfattas av sekretess och ingen publik version finns.