05 februari 2020

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Medborgarförslag om kollektivtrafik till Töllsjö
5. Medborgarförslag om ny översiktsplan
6. Medborgarförslag om ett utegym i Skattegårdsparken
7. Revisionsrapport; Granskning av exploateringsprocessen i Bollebygds kommun - information
8. Revidering av styrmodell för Bollebygds kommun
9. Ansökan om utökad kommunal borgen, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder
10. Svar på motion (M) om att inrätta ett tillgänglighetspris i Bollebygds kommun
11. Återkallande av medborgarförslag om att behålla insatser genom SoL vid överklagan
12. Uppdrag till valberedningen om revidering av arvodesreglemente
13. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval, av ersättare i Gryaab AB
14. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (FR) i samhällsbyggnadsnämnden
15. Kompletteringsval av ledamot (FR) i utbildningsnämnden - bordlagt ärende
16. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i valberedningen
17. Befrielse från uppdrag som ersättare (C) i kommunfullmäktige
18. Fråga till socialnämndens ordförande om socialnämndens verksamheter
19. Fråga till socialnämndens ordförande om Hembygdsvägen 5
20. Fråga till socialnämndens ordförande om äldreboendeplatser
21. Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om Fjällastorp
22. Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om fortskridandet av arbetet med Fjällastorp
23. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Solviken
24. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Lokes väg