Mobilmeny.

08 oktober 2020

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktiges möte 2020-10-15

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Bilaga till kommunfullmäktiges arbetsordning, regler för deltagande på distans
4. Meddelanden
5. Delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun - muntlig information Daniel Aronsson, ekonomichef
6. Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2020 för Bollebygds kommun
7. Delårsrapport augusti 2020 för Bollebygds kommun
8. Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan
9. Initiativärende från Bollebygdsalliansen om genomlysning av underlag för skolans placering
10. Ny färdtjänsttaxa för Bollebygds kommun, utifrån förändrad prismodell för färdtjänstresor
11. Omprövning av utbetalning av partistöd 2019 till Vänsterpartiet
12. Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige
13. Redovisning av obesvarade motioner 2020, hösten 2020
14. Svar på motion (S) om talartid och replikskifte i kommunfullmäktige
15. Inkommen motion: Motion (-) om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun
16. Kompletteringsval av ersättare (L) i socialnämnden - bordlagt ärende
17. Kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden - bordlagt ärende
18. Befrielse från uppdrag som ledamot (FR) i kommunfullmäktige (valbarhetshinder)