Mobilmeny.

05 november 2020

Kungörelse

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktiges möte 2020-11-12

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om
Skattegårdsparken
5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om utegym på Erikstorp
6. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
7. Mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun
8. Kommunal skattesats 2021 för Bollebygds kommun
9. Revidering av arkivreglemente för Bollebygds kommun
10. Svar på motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner
11. Inkommen motion: Motion (S) om arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun
12. Inkommen fråga: Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om reviderade reglementen
13. Inkommen interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om vad som görs för näringslivsklimatet i kommunen
14. Kompletteringsval av ersättare (C) i samhällsbyggnadsnämnden
15. Val av ny revisor i Sjuhärads samordningsförbund