Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2021-04-29

Här hittar du hela kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationer
5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om att Bollebygds kommun uppför ett utegym centralt i Bollebygd
6. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag gällande gammal tennisplan i Erikstorp
7. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om multisportsanläggning
8. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om utegym i Bollebygd
9. Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun
10. Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
11. Delegeringsrätt till kommunstyrelsen med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar
12. Partistöd 2021 - Vänsterpartiet
13. Partistöd 2021 - Miljöpartiet
14. Partistöd 2021 - Centerpartiet
15. Redovisning av obesvarade motioner, våren 2021
16. Uppföljningsrapport februari 2021, Bollebygds kommun
17. Årsredovisning 2020, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder
18. Allmänhetens frågestund/frågor om årsredovisningen
19. Revisionsberättelse 2020 för Bollebygds kommun
20. Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun
21. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020
22. Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2020
23. Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden 2020
24. Prövning av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2020
25. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020
26. Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden 2020
27. Utvärdering och ombudgetering av nämndernas resultat 2020
28. Inkommen interpellation: Interpellation (S) om vatten och avlopp till samhällsbyggnadsnämndes ordförande
29. Inkommen interpellation: Interpellation (-) till kommunstyrelsens ordförande om ökat fokus på bättre folkhälsa
30. Inkommen motion: Motion (S) ansökan om medel för sociala investeringar i skolan
31. Inkommen motion: Motion (-) om fokus på folkhälsa
32. Inkommen motion: Motion (-) om idrottspolitiskt program
33. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet
34. Inkommen motion: Motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa
35. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige
36. Befrielse från uppdrag som ledamot (M) i kommunfullmäktige