Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2022-03-24

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommen motion; Motion (S) om att kommunen ska införa frukost på högstadiet
5. Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun - återremiss
6. Upphävande av planprogram för Kullaområdet
7. Ansökan investeringsstöd Hestrafors IF
8. Riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun
9. Svar på motion (S) om att inrätta föreningsråd
10. Svar på motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden
11. Svar på interpellation (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om den nya skolan
12. Svar på interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning övergripande mål
13. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om gång- och cykelvägar i kommunen
14. Kommunchefen informerar