Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista till kommunfullmäktiges möte 2022-11-17

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Utbildning i Quickchannel Meeting
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare
4. Meddelanden
5. Rapportering från kommunens styrgrupp för Gryaab - information (inga handlingar)
6. Ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden och ansvar för eventuella yttrandefrihetsbrott
7. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om actionsportpark i Bollebygd
8. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om att bygga en pumptrackbana i Olsfors
9. Kommunal skattesats 2023 för Bollebygds kommun
10. Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026
11. Taxor 2023 för Räddningstjänstens (SÄRF) myndighetsutövning
12. Val av kommunens revisorer, samt ordförande och vice ordförande för åren 2023-2026
13. Val av kommunstyrelse samt ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
14. Val av samhällsbyggnadsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
15. Val av utbildningsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
16. Val av socialnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
17. Val av valnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
18. Val av jävsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
19. Val av krisledningsnämnden samt ordförande och vice ordförande, mandatperioden 2022-2026
20. Val av överförmyndare, mandatperioden 2022-2026
21. Val till stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo), mandatperioden 2022-2026
22. Val av styrelse för Åsastugorna, mandatperioden 2022-2026
23. Val till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, mandatperioden 2022-2026
24. Val till samordningsförbundet FINSAM, mandatperioden 2022-2026
25. Val till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF), mandatperioden 2022-2026
26. Val till Tolkförmedling Väst, mandatperioden 2022-2026
27. Val till Gryaab AB, mandatperioden 2022-2026
28. Val till Kollektivtrafikråd Sjuhärad, mandatperioden 2022-2026
29. Val till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, mandatperioden 2022-2026
30. Val till Bollebygds föreningsarkiv, mandatperioden 2022-2026
31. Val till Verner Olofssons stiftelse, mandatperioden 2022-2026
32. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar, mandatperioden 2022-2026
33. Val av ombud vid föreningsstämma - Kommuninvest, mandatperioden 2022-2026
34. Val av ombud vid bolagsstämma - Västtrafik AB, mandatperioden 2022-2026
35. Regler för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder mandatperioden 2022-2026
36. Bollebygds kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023 (ombudsval)