Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista/Kallelse till kommunfullmäktiges möte 2022-02-10

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om olika seniorboenden i Bollebygds kommun
5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om att stänga av Bollebygd centrum för genomfart av tung trafik KS2021/325
6. Inkommen motion: Motion (MP) om kommunens budgethantering
7. Inkommen motion: Motion (S) om arbetsskor för personal
8. Inkommen motion: Motion (S) om gratis mensskydd
9. Inkommen motion: Motion (S) om interpellationer och deras besvarande
10. Inkommen motion: Motion (S) om belysning på Södra stationsvägen
11. Interpellation (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om den nya skolan
12. Interpellation (S) till kommunstyrelsens ordförande om uppföljning övergripande målKS2022/20
13. Svar på medborgarförslag om hälsa i Bollebygds kommun
14. Svar på motion (-) om idrottspolitiskt program
15. Svar på motion (-) om att införa utvecklingscheckar
16. Taxebestämmelser för plan- och bygglov, kart, mät och GIS
17. VA- och dagvattenpolicy för Bollebygds kommun
18. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VAanläggningen (vatten och spillvatten) i Bollebygd
19. Inrättande av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (dagvatten) i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö
20. Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun
21. Avgifter 2022 för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
22. Fastställande av avgift för förlorat skolkort
23. Avgift för lotteriregistrering i Bollebygds kommun
24. Delårsrapport jan-aug 2021 för SÄRF
25. Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2021
26. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i utbildningsnämnden
27. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i socialnämnden
28. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (SD) i utbildningsnämnden
29. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (SD) i kommunstyrelsen