Mobilmeny.


Kungörelse

Dagordning till kommunfullmäktiges möte 2023-09-21

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om bojkott av varor från Ryssland
5. Inkommen motion: Motion (FR) om att anlita en AI-expert för genomlysning av verksamheter där AI kan användas i kommunen
6. Inkommen motion: Motion (SD) och (KD) om hundrastgård
7. Svar på motion (S) om arbetsskor för personal
8. Svar på motion (S) om att kommunen ska införa frukost på högstadiet
9. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, om tobaksfria nikotinprodukter
10. Taxa för hyra av kommunens lokaler och anläggningar
11. Reglemente för kommunalt pensionärsråd (KPR)
12. Generella statsbidrag riktade mot äldreomsorgen
13. Revidering av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
14. Val av nämndemän till Borås tingsrätt, mandatperioden 2024-2027
15. Befrielse från uppdrag, samt kompletteringsval, av suppleant i
Gryaab AB