Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista till kommunfullmäktiges möte 2023-02-09

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om SFI för ukrainska flyktingar
5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om dålig belysning vid återvinningsplats i Bollebygd centrum
6. Kommunal revision – revisorernas uppdrag och granskningsuppgift samt samspelet med fullmäktige
7. Hemställan om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket
8. Delårsrapport jan-aug 2022 för SÄRF
9. Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bollebygd - Tyftet
10. Taxa för kopior och annat utlämnande av allmän handling
11. Kultur- och fritidsplan 2023-2026 för Bollebygds kommun
12. Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning
13. Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2022
14. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i jävsnämnden
15. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (SD) i samhällsbyggnadsnämnden
16. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo)
17. Befrielse från uppdrag som ersättare (KD) i kommunfullmäktige
18. Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M), i Tolkförmedling Väst
19. Fråga (C) till utbildningsnämndens ordförande om nämndens representation i fullmäktige