Mobilmeny.


Kungörelse utställning av ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen anger Bollebygds kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens långsiktiga planeringsinriktning.

 

Vad är ett utställningsförslag och utställning?

När kommunen har arbetat fram ett förslag på en ny översiktsplan ska förslaget först skickas ut på samråd och därefter utställning. Bollebygds kommun har nu kommit till fasen där översiktsplanen är redo för utställning. Det innebär att kommunen skickar ut planförslaget för synpunkter till kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. Syftet med utställning är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Till utställningsförslaget finns även en sammanställning av den tidiga medborgardialogen, synpunkterna från samrådet (samrådsredogörelse) och miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Lämna synpunkter

Utställningstiden för översiktsplanen är från 2021-06-10 till 2021-08-31.

Förslaget är digitalt och finns under våra sidor om ny översiktsplan. Lämna dina synpunkter direkt på sidan under fliken ”Lämna synpunkter här”. Förslaget visas bäst på stora skärmar. Synpunkter kan också lämnas via e-post eller brev.

Om du vill ta del av förslaget digitalt men inte har en tillgång till en dator, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefonnummer 0734-64 71 09.

 

Vad som händer efter utställningstiden

Efter utställningstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och redovisas för politikerna. De inkomna synpunkterna ingår i sista omarbetningen av förslaget innan antagande. Kommunen räknar med att anta planen i slutet av 2021.

 

Kontakt


För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera, kontakta oversiktsplan@bollebygd.se.