Mobilmeny.

1 juni 2022

Meddelande om samråd

Samråd för detaljplan Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun har gjort ett förslag till detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt. Detaljplanen är tillgänglig för samråd under 12 veckor mellan
6 juni – 31 augusti. Med hänsyn till semester har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av kommunal verksamhet. I första hand kommer området användas för förskola. Detaljplanen tillåter även andra användningar som idrott, bostäder och vård för att bemöta förändrat behov av lokaler i framtiden. Bebyggelsens placering regleras för att minska påverkan på Söråns kantzon och kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom strandskyddat område med natur- och rekreationsvärden.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som sakägare eller berörd myndighet/verksamhet. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Handlingarna finns på www.bollebygd.se under ”Detaljplanering” och på Tingkullen, Gästgivaregränd 4 Bollebygd samt huvudbiblioteket i Bollebygd.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Örelundskolans matsal, 7 juni kl. 18:00-19:30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 31 augusti via e-post till samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se. Märk e-post/brev med: Detaljplan Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt, fastighetsbeteckning/adress och namn. Det går även att skicka synpunkter med post till: Bollebygds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 517 83 Bollebygd.

Handläggande samhällsplanerare: Diddi Carlson, 0734 64 71 18, diddi.carlson@bollebygd.se

Plan- och exploateringschef: Kristina Axelsson, 0734 64 71 01, kristina.axelsson@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen