Mobilmeny.

1 juni 2022

Meddelande om samråd

Samråd för detaljplan Bollebygd, Flässjum 2:49, Hemgården

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bollebygd, Flässjum 2:49 Hemgården. Planförslaget är tillgängligt för samråd under 10 veckor mellan 6 juni-22 augusti. Med hänsyn till semestertider har vi förlängt samrådstiden mer än vanligt.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en större byggrätt med bostäder samt centrum- och vårdverksamhet. I bottenvåning skapas förutsättningar för en verksamhetslokal.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som sakägare eller berörd myndighet/verksamhet. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.bollebygd.se under "Detaljplanering" och på Tingkullen, Gästgivaregränd 4 Bollebygd samt huvudbiblioteket i Bollebygd.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Tingshuset, torsdag den 9 juni kl. 18:00-19:30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 22 augusti via e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se. Märk e-post med: Detaljplan Flässjum 2:49 Hemgården

Planarkitekt: Linnéa Säterberg, 0734 64 71 15, linnea.saterberg@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen