Mobilmeny.


Protokoll från utbildningsnämndens utskotts sammanträde 2021-11-15

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2021-11-16. Anslaget tas ner 2021-12-08. Protkollet förvaras hos utbildningsförvaltningen.