Högar med mynt på rad med gröna blad som växer upp ur varje mynthög. 

28 november 2019

Ny budget för 2020 och oförändrad skatt

På kommunfullmäktiges senaste möte den 14 november 2019 antogs mål och budget 2020-2022 för Bollebygds kommun. Budgeten anger vilka ekonomiska ramar nämnderna har att anpassa sig till samt övergripande mål.

Kommunens inkomster hamnar på 571 miljoner kronor och kommer framförallt från kommunalskatten och en del statliga bidrag. Av dessa inkomster fördelade kommunfullmäktige 562,4 miljoner till nämnderna, pensioner, räntekostnader samt en del till en ofördelad budget (reserv). Detta innebär ett budgeterat överskott på 8,6 miljoner kronor.

Mer pengar till utbildning och omsorg

Kommunstyrelsen fick 1 miljon kronor för fortsatt digitalisering, med syfte att effektivisera verksamheten. Socialnämndens ram ökade med 10 miljoner, bland annat för att möta kostnadsökningen inom Individ- och familjeomsorgen, IFO, och volymökningen inom äldreomsorgen. Även utbildningsnämnden står inför stora volymförändringar med fler barn och elever samt allt fler elever med behov av särskilt stöd För dessa behov fick utbildningsnämnden 13 miljoner i ramjustering. Samhällsbyggnadsnämndens budget ökade med 1,4 miljoner, bland annat för en satsning på utbyggnad av bredband i kommunen. Investeringsbudgeten fastställdes till 114 miljoner. Nytt för år 2020 är att respektive nämnd själv fastställer till vilka objekt investeringsbudgeten ska användas till.

Kommunen förlorar på ny fördelning mellan kommuner

Nu i november fattade riksdagen beslut om en ny fördelning av pengar mellan landets kommuner. Den nya fördelningen gäller redan från 2020. Bollebygds kommun är en av de kommuner som förlorar allra mest på denna förändring. 2020 lindras effekten av ett så kallat införandebidrag, men fram till 2022 kommer Bollebygds kommun att förlora cirka 10 miljoner kronor i utjämning. Dessa pengar kommer omfördelas till kommuner med en sämre social struktur, som till exempel avser andelen nyanlända, inkomstnivå, utbildningsnivå och ohälsotal.

På regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om ändringarna i kostnadsutjämningenlänk till annan webbplats, som träder i kraft 1 januari 2020

Under kommun och politik på vår webbplats kan du läsa budgeten i sin helhet.

Oförändrad skatt 2020

I samband med beslut om budgeten bestämmer kommunfullmäktige också vilken kommunalskatt kommuninvånarna ska betala kommande år. För 2020 är skatten oförändrad och ligger kvar på 21,59 per skattekrona.