Mobilmeny.

Tack för ditt deltagande!

Bollebygds kommun har genomfört intervjuer, workshopar, måla- och teckna-event för barnen och en digital enkätundersökning för att få underlag till arbetet med den nya visionen för kommunen, Vision 2035.

Vi ska ta fram en vision för hur vi ser Bollebygds kommun år 2035. Det är en beskrivning av hur vi medborgare, företagare, föreningar, fackliga organisationer, medarbetare och andra intressenter önskar se kommunen i framtiden. Det är utifrån visionen som politikerna sätter mål som de kommunala verksamheterna kommer att arbeta efter.

Intervjuer

Kommunens ferieungdomar har besökt Hultafors, Olsfors, Töllsjö och Bollebygd för att intervjua boende i dessa orter och på så vis få en djupare inblick i medborgarnas syn på kommunen.

Workshopar

För kommunens näringsliv, föreningsliv, funktionsnedsättningsverksamheten, ungdomsrådet och elevråden har vi hållit workshopar för att samla in åsikter och tankar kring dessa gruppers syn på kommunen.

Måla- och teckna-event för barnen

Barnen i kommunens förskolor har målat hur de ser framtiden och deras teckningar kommer att presenteras på biblioteket under oktober och tas med i arbetet med att skapa den nya visionen.

Digital enkät på webbplatsen

Under perioden 16 augusti till 26 september fanns en enkät på webbplatsen. Alla som bor och verkar i kommunen var välkomna att svara på den för att bidra till den samlade bilden av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden. Vi fick in 340 enkätsvar.

Tack!

Nu vill vi rikta ett stort tack till alla som har tagit sig tid att hjälpa oss med att få fram ett underlag till den nya visionen. I början av nästa år kommer ett förslag till ny vision att presenteras för kommunfullmäktige.

För mer information, kontakta Suzanna Bengtsson, projektledare.