Förskola lekplats

17 april 2018

Kommunen gör en strategisk lönesatsning på tre kvinnodominerade yrken

Utifrån resultatet av årets jämställdhetsanalys har det fattats ett politiskt beslut om att göra en generell lönesatsning på de tre kvinnodominerade befattningarna utbildade barnskötare, förskollärare och undersköterskor inom äldreomsorg.

Arbetsgivare ska varje år genomföra lönekartläggning och analys av mäns och kvinnors löner i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra löneskillnader kopplade till kön. Kartläggningen blir beslutsunderlag till strategiska satsningar. Analysen genomförs mellan män och kvinnor i lika arbeten och på gruppnivå i likvärdiga arbeten.

Grupper som får en strategisk lönesatsning utifrån analysen är

  • Utbildade barnskötare får en höjning på 800 kronor
  • Utbildade förskollärare får en höjning på 500 kronor
  • Utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen får en höjning på 600 kronor

Höjningen betalas ut i samband med löneöversyn 2018.

Kvinnodominerad arbetsplats

Bollebygd kommun är en kvinnodominerad arbetsplats där 83 % av de 773 månadsanställda är kvinnor. Vid analystillfället var det 119 månadsanställda män och 654 kvinnor. Medianlönen för månadsanställda män var vid kartläggningen 28 850 kr och för kvinnor var medianlönen 28 100 kr.

För mer information, kontakta:

Ulrika Borg, HR-chef, tfn: 033-430 55 15 e-post: ulrika.borg@bollebygd.se