Vackert hustak

Avgifter

Avgifter och matkostnader för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som gäller för vård, omsorg och service enligt SoL och HSL.

Samtliga redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen.

Den högsta nivån på avgiften för vård- och omsorg enligt SoL och HSL är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet för särskillt boende, hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård. Det ger 2020 en högsta avgift på 2125 kronor per månad.

Prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 47 300 kronor

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp och dels av en bostadskostnad och skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

För mer information se Avgifter 2020 till höger.

Bostadstillägg

Vill du veta mer om bostadstillägg så finns mer information på pensionsmyndighetens sidalänk till annan webbplats.