Reflektionshandledare i omsorgen på utbildning

29 maj 2019

Reflekterande samtal för höjd livskvalité för äldre

Äldreomsorgen i Bollebygd är medforskare i ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Borås, där man försöker hitta nya metoder för organisering och ledarskap inom äldreomsorgen. Projektet heter LEVA och den tredje delen som handlar om reflekterande samtal i mindre grupper har satt igång under våren.

Sedan januari i år har forskningsprojektets tredje del med reflekterande samtal i grupp startat. Sjutton stycken reflektionshandledare har utsetts och fått utbildning.

Handledarna som ska hålla i egna grupper har under våren fått lära sig teorier och metoder om uppdraget som reflektionshandledare. Handledaren leder små grupper där de reflekterar kring ämnen som professionellt bemötande för till exempel höja livskvalitén för brukarna.

Reflektionen är ett verktyg som ska lära deltagarna i grupperna att reflektera kring sitt arbete och förhållningssätt. Grundtanken är att arbetet inom vård och omsorg alltid ska handla om ett socialt samspel mellan människor.

Reflektion som verktyg lär personalen att stanna upp och tänka till kring sin yrkesroll, sitt förhållningssätt och hur det uppfattas av sina medarbetare och brukaren.

- Det är roligt och nödvändigt att reflektera i sitt yrke och för sin personliga utveckling. Det är intressant att ta del av andras reflektioner och komma till insikt med vad man gör både som person och i sin yrkesroll, säger Amanda Pettersson, undersköterska som är en av reflektionshandledarna som ska hålla i egna grupper ute i verksamheten.

Professionellt bemötande och empati mot kollegor och brukare

Reflektionshandledarna hade den 21 maj en utbildning ledd av Christina Lindstam som arbetar som utbildningskonsult. Där diskuterade de vad professionellt förhållningssätt och bemötande är samt vad empati är. Dessa teman ska sedan handledarna fortsätta arbeta med ute i reflektionsgrupperna.

Reflektionshandledarna har under våren träffat sina grupper två gånger. Grupperna kommer träffas var fjärde vecka under hösten och framåt våren 2020.

Äldreomsorgens vision - Ditt liv i en verksamhet av världsklass

Samtliga medarbetare och chefer i Äldreomsorgen deltar i reflektionsarbetet. Reflektionsarbetet ska gå i linje med äldreomsorgens vision och värdeord, samt de handlingsplaner som tagits fram i de framtidsverkstäder som äldreomsorgen deltog på i februari.

Äldreomsorgen har arbetar fram visionen ”Ditt liv i en verksamhet av världsklass”. För att nå visionen arbetar de efter värdeorden: lika värde, omtanke och professionalitet.

Forskningsprojektet LEVA

LEVA-projektet är ett forskningsprojekt i samverkan mellan Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås, Bollegården i Bollebygds kommun och Ekero i Ulricehamns kommun. Det delfi­nansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet pågår hösten 2018 till och med våren 2020. Projektets syfte är att fokusera på värdegrundsfrågor samt utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer och anhöriga, för att främja ett gott liv och hälsosamt åldrande för den äldre personen. Rent konkret kan det exempelvis innebära att ta fram nya arbetssätt och utveckla digital teknik som möjliggör personlig omsorg i form av hjälp med toalettbesök. Ett förebyggande av inkontinensproblematik kan ersätta en omfattande användning av blöjor. Projektet avser att bidra till att äldres livsvillkor blir bättre.

Forskningsprojekt i fyra delar

  1. Första delen är en kartläggning av nulägessituationen med hjälp av en enkätstudie där äldre på boendena, deras anhöriga, vård- och omsorgspersonal och chefer deltar samt uppföljande intervjuer med vård- och omsorgspersonal och ledare.
  2. Den andra delen består av workshops genom så kallade framtidsverkstäder. Under framtidsverkstäderna arbetades handlingsplaner fram som ska styra det fortsatta arbetet.
  3. Tredje delen är reflekterande samtal i mindre grupper med vård- och omsorgspersonalen.
    De reflekterande samtalen har fokus på ett personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att se den äldre personen med resurser, kunskap och behov. Vård- och omsorgspersonalen inbjuder den äldre personen att vara delaktig i sin egen vård och omsorg.
  4. Den sista delstudien har fokus på uppföljning och utvärdering. Projektet pågår från hösten 2018 och fram till augusti 2020.

LEVA står för Hållbart LEdarskapande genom delaktighet - VärdegrundsArbete för ökad livskvalitet inom äldreomsorgen.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på Högskolan i Borås webbplatslänk till annan webbplats.