Teamet består idag av Marie-louise Carlheim, Carita
Eriksson-Allmén Jessica Lundin, och Monica Johansson.

Teamet består idag av Marie-louise Carlheim, Carita Eriksson-Allmén Jessica Lundin, och Monica Johansson.

02 januari 2019

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Som brukare kan man ofta uppleva oro över sin egen förmåga att klara av vardagen efter utskrivning från sjukhuset. En oro som många gånger delas av närstående. Det kan finnas ett stort behov av återhämtning och rehabilitering samt ökad trygghet efter en sjukhusvistelse.

Trygg hemgång innebär att brukaren får extra stöd när han eller hon kommer hem. Kommunen säkerställer hemgången från sjukhuset genom att ett team, som i nuläget består av undersköterskor i hemtjänsten, möter upp brukarna hemma hos dem. Personal från teamet stannar i cirka en timma och erbjuder stöd och information. Stödet kan bland annat bestå av att teamet ser till att det finns mat i kylskåpet hemma.

- Vi vill att brukarna ska känna sig trygga. Det underlättar om de känner sig trygga redan när de kommer hem från sjukhuset. Vi har sett att arbetet bland annat leder till färre larm, säger Jessica Lundin, undersköterska i hemtjänsten.

Arbetet har även ökat tryggheten för anhöriga som hjälper brukare då även de får den information och hjälp de behöver direkt vid hemkomst. Teamet informerar brukaren och eventuell anhörig om var de ska vända sig för hjälp och vid frågor. Teamet lämnar också över larm direkt till de som är berättigade samt de mediciner som behövs.

Efter besöket lämnas den fortsatta kontakten med brukaren över till ordinarie personal och kontaktpersoner. Även de har uttryckt en trygghet i att brukarna fått den information han eller hon behöver i samband med att hen kommer hem från sjukhus.

- Arbetet har tagits emot väldigt positivt. Även brukare som vi träffat tidigare känner sig lugnare när vi möter upp dem från början, säger Carita Eriksson-Allmén, vårdbiträde i hemtjänsten.

Tvärprofessionellt team med flera kompetenser

Arbetet kommer framöver att utvecklas och utökas till ett tvärprofessionellt team med flera kunskapsområden. Det tvärprofessionella teamet kommer att bestå av biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterskor.

Genom att trygga hemgången och effektivisera vårdövergången för de som har behov kan uppföljande vård- och omsorgsplanering i hemmet med ett tvärprofessionellt team från kommunen bidra till ökad trygghet.

Ökad trygghet och självständighet i vardagen

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att brukaren ska klara så mycket som möjligt själv. Syftet med arbetet är att brukaren ska bevara aktivitet och funktionsförmåga, känna öka delaktighet och inflytande samt få en ökad känsla av trygghet.

Målet med Trygg hemgång är att brukarna ska klara vardagen så självständigt som möjligt och minska återinskrivning till sjukhus.