SIP Samordnad individuell plan

Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SOL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård kan få en samordnad individuell plan (SIP).

Varför gör man en SIP?

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska starta arbetet med en SIP när de bedömer att den enskilde behöver samordnade insatser. Den enskilde och närstående kan också ta initiativ till en SIP. Personen som berörs

  • blir delaktig och får inflytande
  • får en sammanhållen vård och omsorg
  • får översikt över vem som gör vad
  • får en ansvarig samordnare
  • känner sig tryggare

En SIP skapar också trygghet för de olika verksamheterna som jobbar med personen, alla vet vem som gör vad.

Vem får en SIP?

Alla personer som har behov av samordnade insatser kan få en SIP. För äldre personer kan det vara så att man har kontakt med sjukhuset, primärvården, hemsjukvården och hemtjänsten. För barn kan det till exempel handla om kontakter med skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. För personer som finns mitt i livet kan kontakterna till exempel vara hos Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Samtycke

Man skriver bara en SIP om den person det handlar om samtycker till det. Om man säger ja till att en SIP ska skrivas kallar samordnaren till ett SIP-möte. När SIP:en är klar skriver den enskilde och samordnaren under. Originalet får personen som det handlar om. Så småningom gör man en uppföljning. Har allt fungerat? Ska man avsluta? Eller ska en ny SIP skrivas?

Behöver du en SIP?

Om du tycker att dina insatser behöver samordnas ska du kontakta chefen för den verksamhet som du har mest kontakt med och be om en SIP.

Planering vid utskrivning från slutenvården

Planeringsmötet vid utskrivning från slutenvårdenär en vårdprocess som syftar till bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde efter utskrivning från sjukhus. Planeringsmötet innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med företrädare för omsorg inom kommunen, hälso och sjukvård inom kommunen, sjukhus, Habilitering & Hälsa och primärvård, tillsammans planerar för den fortsatta vården närmaste tiden.

En delregional uppdragsgrupp som kallas Vårdövergång i samverkan arbetar aktivt med att vårdprocessen hanteras i enlighet med regionala riktlinjer. Gruppen arbetar på uppdrag av Styrgrupp Närvård i Södra Älvsborg. Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av planeringsprosessen. För elektronisk informationsöverföring vid planering och informationsutbyte används IT- stöd som heter SAMSA. För att personal ska kunna arbeta med din planering i IT-stödet krävs ditt samtycke.

Det har blivit allt vanligare att dessa planeringsmöten sker som distansmöten via videolänk. Om närstående inte kan närvara på mötet på sjukhuset, finns möjlighet att delta tillsammans med vårt planeringsteam i kommunen via videolänk. Närstående kan även delta via telefon från hemmet.