Mobilmeny.
Livboj vid sjö

Trygg och säker

Medborgarna och samhället måste ha en förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

Bollebygds kommun arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i kommunen ska känna dig trygg och säker. För att lyckas med detta måste vi alla hjälpas åt. Medborgarna och samhället måste ha en förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

Kommunen arbetar med krisberedskap och är förberedd om en kris eller katastrof inträffar men alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Kommunens krisorganisation

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser Vid en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp en central roll. Politikerna i krisledningsnämnden fattar de övergripande besluten och krisledningsgruppen, som består av tjänstemän från kommunkansliet och berörda förvaltningar, ansvarar för själva krisledningsarbetet. Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje förvaltning tagit fram krisplaner som de följer.

Information vid en kris

Information ges på kommunens hemsida eller via kommunens växel 033-23 13 00. Om kommunens hemsida inte är tillgänglig kan man i stället besöka Krisinformation.se för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige. Vid en kris samarbetar kommunen med lokalradion. Lyssna på radio Sjuhärad 102.9.

Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

Om det sker en större olycka eller katastrof har kommunen en krisstödsgrupp som har till uppgift att ta hand om människor som är i akut kris.

Krisstödet ger stöd till drabbade individer och deras närstående. Krisstödet arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet. Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.
I krisstödsledningsgruppen ingår personal från kommunen, vårdcentralen och kyrkan i Bollebygd. I stödgruppen ingår personal som har utbildats att möta människor i kris.

Kommunens krisstöd aktiveras av räddningschef, polisinsatschef, kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) eller social jour i Borås.